Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC ส่องสถานการณ์ ‘ท่าเรือเซียงไฮ้’ ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ส่งให้การนำเข้า-ส่งออกเกิดปัญหาอย่างหนัก