Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลชี้ แนวโน้มการปรับขึ้นค่าระวางเรือในปี 2566 สะท้อนความต้องการของตลาด