Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC แนะผู้ส่งออกไทยรู้จัก ‘ท่าเรือเทียนจิน’ ขยายโอกาสส่งออกสินค้าสู่ตลาดภาคเหนือของจีนโดยตรง