Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC แม่เจ้า! จีนสร้างทางด่วนเชื่อมทิเบตเสร็จก่อนกำหนด 9 เดือน หย่นการเดินทางเหลือ 3 ชั่วโมง