Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC เวียดนาม จำเป็นต้องมีแผนแม่บท และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพื่อการเติบโตของประเทศ