Home TRANSPORTATIONSAEC โตเกินเป้าที่ตั้งไว้! ฟิลิปปินส์เผยมีจำนวนผู้ขายออนไลน์ในปัจจุบันถึง 2 ล้านราย เร่งปรับระเบียบและกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวและเป็นธรรม