Home TRANSPORTATIONSAEC สปป.ลาว วางแผนสร้างศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร แห่งแรกที่ท่าบก – ท่านาแล้ง และเขตโลจิสติกส์