Home TRANSPORTATIONSAEC เวียดนามเปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมภาคกลางของเวียดนามและเมือง Kolkata ของอินเดีย ช่วยลดเวลาการขนส่ง