Home TRANS SOCIETYรอบรั้วขนส่ง ‘กรมราง’ หารือผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกระบบ วางแนวทางระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนขัดข้องและการระบายอากาศภายในขบวนรถ