Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงผิวจราจร ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ระหว่างวันที่ 5 ม.ค – 5 ก.พ.65