Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC เอเชีย เอรา วัน ร่วมกับ อีจีส เรล บันทึกข้อตกลงด้านโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการระบบราง