Home TRANSPORTATIONSคมนาคม “ศักดิ์สยาม” ทดสอบวิ่งรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train