Home TRANSPORTATIONSคมนาคม กทพ.แจงกรณีเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ย้ำเฉพาะบัตรไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น