Home TRANSPORTATIONSคมนาคม ศักดิ์สยาม ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม