Home TRANS PRODUCTBest Product บ้านปูเน็กซ์ ผนึก สกุลฎ์ซี” – ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ ประกาศความสําเร็จ ‘เรือท่องเทียวไฟฟ้าทางทะเลลําแรกของไทย’