Home TRANS SOCIETYรอบรั้วขนส่ง ผ่าเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อม“ออก-ใต้”เส้นทางแรก เจ๋งหรือเจ๊ง…ขึ้นอยู่กับอะไร?