Home TRANSPORTATIONSOn The Road กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลารองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย – มาเลเซีย