Home TRANS SOCIETYรอบรั้วขนส่ง สุดกลั้น! กลุุ่มคนขับรถบรรทุกในเกาหลีใต้หยุดงานประท้วง เหตุดีเซลพุ่ง และเรียกร้องขยายระยะเวลาบังคับใช้ระบบรับประกันค่าจ้างขั้นต่ำ